Parafia Nasielsk

Konkurs plastyczny o św. Wojciechu

 
KONKURS     PLASTYCZNY
1.   Konkurs plastyczny dla uczniów klas 0.
Temat konkursu: „ Święty biskup Wojciech w oczach dziecka”
Zadaniem każdego uczestnika jest ukazanie postaci świętego Wojciecha widziane oczami dziecka.
2. Konkurs plastyczny dla uczniów klas I - III szkoły podstawowej
Temat konkursu: Życie i działalność świętego Wojciecha
Zadaniem uczestnika konkursu jest zilustrowanie wybranego fragmentu z życiorysu świętego Wojciecha.
3.   Konkurs plastyczny dla uczniów klas IV – VI szkoły podstawowej.
Temat konkursu: „Święty Wojciech patronem naszej małej ojczyzny”
 
Informacje dla wszystkich uczestników:
 Prace należy wykonać technika dowolną, w formacie A3.
Przedmiotem oceny będzie ogólne wrażenie artystyczne, samodzielność i estetyka wykonania pracy oraz sposób zaprezentowania głównej myśli konkursu.                                                        Z tyłu pracy powinny się znaleźć imię i nazwisko autora , klasa i szkoła oraz nazwisko                           i imię katechety.
Pierwszym etapem konkursu jest etap szkolny. Komisja szkolna wybiera 5 najlepszych prac na dany poziom konkursu. Podpisane prace katecheci dostarczają do dnia 17 kwietnia 2010 r. do parafii św. Wojciecha w Nasielsku.
 
 
4. Konkurs multimedialny dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
TEMAT: ŚWIĘTY WOJCIECH - BISKUP, MĘCZENNIK, PATRON JEDNOCZĄCEJ SIĘ            EUROPY I MOJEGO MIASTA.
Zadaniem uczestnika konkursu jest wykonanie prezentacji multimedialnej, w której przedstawione zostaną zagadnienia przytoczone w temacie pracy konkursowej.
Prezentacja powinna:
 trwać do 10 min. i zawierać maksymalnie 30 slajdów,
 być wykonana w Programie MS PowerPoint i zapisana na CD w formacie *ppt lub *pps,
 zawierać główne myśli (przesłanie) nawiązujące do tematu,
 może być wzbogacona obrazem, filmem, dźwiękiem z opisanym źródłem (ostatni slajd - bibliografia).
Kryteria oceny:
 zawartość merytoryczna,
 estetyka wykonania,
 oryginalność pracy,
 czytelność, przejrzystość, spójność,
 wzbogacenie pracy ilustracjami plastycznymi lub fotografiami,
 samodzielność,
 podanie bibliografii.
Każda praca musi być podpisana imieniem i nazwiskiem, nazwą szkoły, klasą oraz nazwiskiem i imieniem katechety.
                                                                      
 
Rozdanie nagród nastąpi 23 kwietnia 2010 r. w czasie Nadzwyczajnej Sesji Rady o godzinie 10.00 z rąk Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Piotra Libery, Burmistrza Nasielska oraz Księdza Proboszcza Tadeusza Pepłońskiego.
                                                                 Koordynator konkursu:
                                                           Ewa Kamińska i Justyna Duczman