Parafia Nasielsk

Ruch Rodzin Nazaretańskich

 Ruch Rodzin Nazaretańskich jest stowarzyszeniem wiernych i posiada kościelną osobowość prawną. Celem Ruchu jest prowadzenie swoich członków do świętości. Wzorem dla nas jest życie Świętej Rodziny z Nazaretu, która uczy, że świętość realizuje się w codzienności przeżywanej z Bogiem i w braterskiej wspólnocie. Pomoc w dążeniu do świętości skierowana jest do osób wszystkich stanów a nade wszystko ku rodzinie.
         Członkowie Ruchu pragną, by w centrum ich życia stanowił Eucharystia, w której dociera do nas i udziela się nam całe Boże życie. Częsty, a nawet codzienny udział we Mszy św., adoracja Najświętszego Sakramentu oraz oczekiwanie na spotkanie z Chrystusem w Eucharystii mają prowadzić do eucharystycznego stylu życia.
         Mając świadomość potrzeby nieustannego nawracania się, członkowie Ruchu korzystają często, przynajmniej raz w miesiącu, z sakramentu pokuty, który może przybrać formę stałego spowiednictwa. W miarę potrzeby duchowej istniej też możliwość korzystania z kierownictwa duchowego.
         Podejmując wolę Zbawiciela zawartą w Testamencie z Krzyża wyrażoną słowami: „Oto Matka twoja”, za przykładem św. Jana Apostoła członkowie Ruchu pragną żyć w komunii z Maryją i w tej komunii upatrują drogę do pełnego zjednoczenia się z Chrystusem.
         Swoje cele Ruch realizuje poprzez formację i działalność apostolską.
Formacja członków Ruchu realizowana jest poprzez:
- codzienną modlitwę osobistą;
- trud osobistego nawracania się;
- uczestnictwo w życiu liturgicznym Kościoła, a zwłaszcza w Eucharystii;
- lekturę Słowa Bożego, dokumentów Kościoła i materiałów formacyjnych Ruchu;
- korzystanie ze stałego spowiednictwa lub kierownictwa duchowego;
- systematyczne uczestnictwo w grupach formacyjnych Ruchu (raz w tygodniu);
- uczestnictwo w rekolekcjach, dniach skupienia, pielgrzymkach organizowanych przez Ruch.
Działalność apostolska członków Ruchu jest realizowana m.in. poprzez:
- świadectwo życia chrześcijańskiego;
- podejmowanie posług ewangelizacyjno – formacyjnych;
- zaangażowanie w życie Kościoła;
- niesienie pomocy rodzinom, zwłaszcza zagrożonym;
- wspieranie duchowe i materialne ludzi chorych, cierpiących i zagubionych.
         Członkowie Ruchu dążą do tego, by wszystkie przedsięwzięcia organizacyjne i apostolskie miały charakter formacyjny, to znaczy mający na celu nawrócenie i coraz pełniejszą realizację ideału Świętej Rodziny z Nazaretu.
         W Nasielsku Ruch działa od 2003 roku. Wspólnota powstała z inicjatywy ks. Pawła Waruszewskiego. Aktualnie opiekuje się nami  ks. Rafał Winnicki a w spotkaniach uczestniczy 12 osób. Grupy formacyjne spotykają się w kościele w każdą środę o godzinie 19.00. Do udziału w spotkaniach zaproszony jest każdy, kto pragnie pogłębić swoją relację z Bogiem.
Zapraszamy! Animatorzy - Beata i Piotr Kowalscy.
Diecezjalna strona Ruchu: www.rrnplock.pl
Ogólnopolska strona Ruchu: www.rrn.info.pl