Parafia Nasielsk

Żłóbek A. D. 2016


KIMŻE BĘDZIE TO DZIECIĘ?

 PAN JEZUS CHRYSTUS - KRÓL


W sanktuarium w Łagiewnikach - Krakowie, w sobotę, dnia 19 listopada 2016 roku nastąpił ogólnopolski akt zawierzenia losów Polski Jezusowi Chrystusowi, Królowi.

Przyjęcie królowania Chrystusa nie powinno być traktowane wyłącznie w aspekcie zewnętrznym. Specjalne znaki, stroje, hasła, flagi czy inne emblematy, nawet jeśli będą umieszczone na gmachach wszystkich ważnych dla Polski i Kościoła gmachach, nie spowodują faktycznego przyjęcia Chrystusa Króla i Jego ewangelii. Królowanie Chrystusa rozpoczyna się najpierw od serca człowieka i opiera się na nawróceniu. Zerwanie z każdym, nawet najmniejszym grzechem i odwrócenie się od dotychczasowego zła to podstawa dla królowania Chrystusa. Taka podstawa człowieka oznacza przyjęcie tego, co sam Chrystus ofiarowuje całej ludzkości, nie jako masie, lecz jako wspólnocie osób: siebie samego wydanego za grzechy i życie świata (por. J 6, 51). Nawrócenie jest konieczne w przyjęciu Chrystusa, który swoją godność królewską ujawnia na krzyżu w godzinie męki i śmierci. Należy to przyjęcie królowania Chrystusa rozumieć jako akt zawierzenia: najpierw siebie jako grzesznika miłosierdziu Boga, a następnie siebie jako istotę kruchą temu, który jest wieczny i niezmienny; temu, który jest i trwa (JHWH – jestem, który jestem; por. Wj 3, 14.).
Poddanie się pod władzę Chrystusa może być rozumiane w sposób aktywny lub pasywny. W pierwszym oznacza wolę i osobistą decyzję oddania się wyłącznie Bogu – nawiązuje do wyżej ukazanego zawierzenia. W drugim wypadku, a więc rozumianym w sposób bierny, oznacza oddania Bogu rzeczywistości doczesnej, która stanowi przestrzeń dla życia człowieka. Poddanie się pod czyjąś władzę nie jest utratą wolności, bo poddaje się już coś (lub kogoś), kto tej wolności nie posiada.  Akt poddania ma ukazywać się w życiu i działaniu człowieka ochrzczonego, który przemienia doczesną rzeczywistość na rzeczywistość królestwa Bożego. Nie czyni tego wyłącznie osobistym wysiłkiem, lecz przez współpracę z łaską. W ustanawianiu królestwa Bożego nie można bowiem zapomnieć o pierwszeństwie łaski nad środkami ludzkimi. 
Co oddaje się Chrystusowi pod Jego panowanie? Biskupi ogólnie mówią o życiu osobistym, rodzinnym i narodowym tak, aby pokazać szeroki zakres spraw oddawanych Bogu. Wśród spraw szczególnie ważnych wymienia się obronę czci i świętości Boga, głoszenie Jego chwały i pełnienie Jego woli, właściwe kształtowanie sumień, troskę o świętość w rodzinach i chrześcijańskie wychowanie, zaangażowanie w życie Kościoła i obronę jego praw. Wyjątkowe znaczenie ma obietnica o budowaniu królestwa Chrystusa i Jego obronę w narodzie polskim. To zobowiązanie jest tutaj kluczowe. Wszystko co czynią biskupi poprzez akt przyjęcia Chrystusa jako Króla dotyczy woli, pragnienia i chęci. Akt jest deklaracją, choć o bardzo silnych motywacjach; jest deklaracją subiektywną wielu, a jednocześnie odnosi się do rzeczywistości obiektywnej równej dla wszystkich. Królestwo Boże każdy buduje sam; choć jest ono różnorodne stanowi tylko jedną rzeczywistość. Dla zrozumienia tego królestwa można posłużyć się analogią ciała wykorzystaną przez św. Pawła w 1 Kor 12. Ciało składa się z wielu i różnych członków; wszystkie są potrzebne i żadnego nie można pominąć. Każda funkcja spełniana przez określony organ ciała musi być ścisła i z natury jest niezastępowalna, ale ukazuje swe znaczenie w całości funkcjonowania ciała. Na podstawie tej analogii można powiedzieć, że budowanie królestwa Chrystusa może dokonywać się wiele sposób, często odległych i niepowiązanych, które w całości zebrane razem faktycznie ukazują zaistnienie tegoż królestwa wśród ludzi. Jednym z warunków tego królestwa jest sprawiedliwość społeczna i godziwość prawa stanowionego.
Akt ma służyć świętości człowieka. Osiąga ją człowiek poprzez otwarcie i współpracę z łaską Bożą. Dlatego sam akt, ma być pomocą na drodze ku świętości poprzez przyznanie pierwszeństwa we wszystkim Chrystusa. Znamienne jest zakończenie aktu: Oto Polska w 1050. rocznicę swego chrztu uroczyście uznała królowanie Jezusa Chrystusa. Chodzi o to, że Chrystus bez naszej deklaracji, zgody i omawianego aktu już króluje. On jest Królem z racji bycia Synem Bożym, który dokonał dzieła zbawienia. Poprzez akt przyjęcia Polska, a właściwie Kościół w Polsce rozpoznaje tę godność w Chrystusie i nadaje jej nowe (choć niezmienne od czasu chrztu świętego) znaczenie: faktyczne pierwszeństwo.

ks. Grzegorz A. Ostrowski
Zdjęcia - Galeria 4